Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

 

Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод» (ідентифікаційний код 00377733, місцезнаходження: 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Крупець, вулиця Богдана Хмельницького, 43, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.malthouse.km.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=93.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 20 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 26 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

 

Проект порядку денного:

1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

 

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2021 рік.

 

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

 

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2021 рік.

 

5. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 

6. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Проект рішення: Відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”:

  • затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;
  • уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;
  • уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Тукурєєв Іван Вячеславович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості, телефон +380 (3842) 7-28-98.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.malthouse.km.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=46&Itemid=93.

 

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 30068, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Крупець, вулиця Богдана Хмельницького, 43 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

 

Голосування на загальних зборах розпочинається 20.12.2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці http://www.malthouse.km.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=46&Itemid=93 та завершується о 18 годині 30.12.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань щодо обрання органів Товариства) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника 

період

Звітний

(2021)

Попередній (2020)

Усього активів  

953 467 

823 163

Основні засоби (за залишковою вартістю)

161 235 

175 670

Запаси 

566 177 

310 643

Сумарна дебіторська заборгованість  

 211 773

323 119

Гроші та їх еквіваленти 

 4

11

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 440 712

531 024

Власний капітал

448 432 

538 744

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4 963 

6 304

Поточні зобов'язання і забезпечення

500 072 

278 115

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 (15 997)

134 664

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

24 705 920

24 705 920

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 (0,64750)

5,4507