Оголошення

Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів

To:

Private Joint-Stock CompanySlavuta Malt House”

 

43 Bohdana Khmelnytskogo str., Kupets village, Slavuta region, Khmelnytska Oblast, 30068

From:

Joint-Stock CompanyCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES”

Quai du Général Sarrail, 10400

Nogent sur Seine, France

Identification No. 419 345 228

Tél. + 33 (0) 3 51 20 12 45

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


a shareholder and an owner of 16,553,598 ordinary uncertificated nominal shares (including 16,553,598 with the voting power) for a total nominal value of UAH 4,138,399.50 which constitutes 67.002556% of the Company’s charter capital

 Date of issue: March 30, 2021

Proposals to

(draft resolution concerning item 8 of)

the agenda of the General Meeting

Pursuant to article 38 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies and the resolution of the Supervisory Board of PrJSC “Slavuta Malt House” (Minutes No. 1 dated February 12, 2021) please consider the following draft resolution concerning item 8 of the agenda of the General Meeting convened for April 22, 2021:

1. To distribute dividends from the Company's net profit for 2020 within the terms not exceeding six months upon adoption of this resolution, in the amount of UAH 3.03 per 1 share, for the total amount of UAH 74,858,937.60.

2. To validate the type of dividends payment - in cash to each shareholder personally pursuant to the applicable laws of Ukraine. Dividends payable to non-residents may be paid in fully convertible foreign currency (EURO, USD etc.) in equivalent to the amount of dividends in UAH validated herein.

 

3. To authorize the Supervisory Board of the Company to determine the date of preparation the list of persons with the right for receiving dividends, to approve terms and procedures for the dividends payment within the limit term determined in item 1 hereof, as well as to adopt any other resolutions with respect to the dividends payment according to this Resolution and the applicable laws.

4. To authorize General Director of the Company to obtain the list of persons with the right for receiving dividends pursuant to the applicable Ukrainian laws on the depositary system, to inform shareholders on the date, terms and dates for dividends payment per ordinary shares, as well as to procure all other actions with respect to the dividends payment as stipulated in the applicable laws of Ukraine and resolutions of the Supervisory Board of the Company, and to pay the dividends with fulfillment of all obligations of the tax agent pursuant to the applicable Ukrainian laws.

 

 

 

____________________________

До:

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Славутський солодовий завод"

30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43

Від:

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ СОЛОДОВЕНЬ”

Набережна Женераль Саррай, 10400

Ножан-сюр-Сен, Франція

 Ідентифікаційний код  419 345 228

Засоби зв'язку: телефон +33(0)351201245

електронна пошта skouassi@soufflet.com

що є акціонером – власником 16 553 598 простих бездокументарних іменних акцій (в тому числі 16 553 598 голосуючих), загальною номінальною вартістю  4 138 399,50 грн., що складає 67,002556% статутного капіталу Товариства

Дата подання: 30 березня 2021 року

Пропозиції до

(проект рішення до питання № 8)

порядку денного Загальних Зборів

На підставі статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Наглядової Ради ПрАТ «Славутський солодовий завод» (Протокол № 1 від 12 лютого 2021 року), пропонуємо наступний проект рішення до питання № 8 Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 22 квітня 2021 року:

1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку 2020 року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, у розмірі 3,03 грн. на 1 акцію на загальну суму 74 858 937,60 грн.

2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.

4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

Mr. Jean-Christophe FIGUEROA, President

п. Жан-Крістоф ФІГЕРУА, Президент