MH2.gif
JA slide show

Тип информації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата виникнення: 12.04.2013

Дата публікації: 12.04.2013 09:23:10

Найменування емітента*: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Юридична адреса*: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Керівник*: Дубіна Микола Іванович - Генеральний директор. Тел: 0384270691

E-mail*: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України 12/04/2013р., стало відомо, що збільшиласть кількість акцій у власності акціонера АТ "Міжнародна Компанія Солодовень" (Франція 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 860 680 шт., що становить 72,3 %. Кількість акцій належних іншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкції і розвитку (Великобританія) не змінилась і становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

 

Тип информації: Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата виникнення: 13.03.2013

Дата публікації: 13.03.2013 14:50:02

Найменування емітента*: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Юридична адреса*: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Керівник*: Дубіна Микола Іванович - Генеральний директор. Тел: 0384270691

E-mail*: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “25” квітня 2013 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000, м. Славута Хмельницької обл., вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 19 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

  1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
  2. Затвердження Звіту Дирекції Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.
  3. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
  4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
  5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  6. Переобрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з новообраним членом Наглядової ради Товариства.
  7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2013 – 2014 р.р.
  8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “25” квітня 2013 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 12 квітня 2013 року.

Довідки за телефоном: (03842) 7-06-91.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний Попередній
Усього активів 578 256 596 947
Основні засоби 120 288 121 836
Довгострокові фінансові інвестиції 4 4
Запаси 196 884 232 374
Сумарна дебіторська заборгованість 258 178 233 773
Грошові кошти та їх еквіваленти 431 899
Нерозподілений прибуток 136 623 105 878
Власний капітал 144 343 113 598
Статутний капітал 6 176 6 176
Довгострокові зобов'язання 265 63 290
Поточні зобов'язання 430 246 417 746
Чистий прибуток (збиток) 30 745 8 478
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 705 920 24 705 920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 94 95

 
Транш: останній
Дата розміщення:  13.12.2012
Дата здійснення дії:  13.12.2012
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Вид інформації:  Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00377733
Місцезнаходження емітента:  30068, вул.. Б.Хмельницького,43 Славутський р-н Хмельницька обл..
Регіон емітента:  6823984001
Номер телефону керівника емітента:  +3803842-70691
Електронна поштова адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Текст повідомлення: 
1. Дата прийняття рішення: Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “Славутський солодовий завод” від 26.04.12 , з рішенням про укладення та пролонгацію кредитних договорів для забезпечення фінансування виробничої діяльності.
2. Дата підписання договору: кредитний договір від 21.10. 2011 року з доповненням від 20.08. 2012;
3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;
4. Сума кредитної лінії :17 000 тис. Євро (еквівалент 176 550, 185 тис грн.00 коп по курсу НБУ)
5. Процентна ставка: EURIBOR 3 month +2%;
6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 21.10. 2011 по 31.08.2013;
7. Умови повернення кредиту:грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку.
8. Спосіб забезпечення – не забезпечений;
9. Інформація про кредитора: найменування – SOCIETE DE FINANCMENT DE LA MEUNERIE ,місцезнаходження: Quai du General Sarrail – B.P.-12 Nogent sur Seine, France. Зареєстрований в комерційному реєстрі м. Труа (Франція) за № 582143178
10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2012 року дорівнює 116 647 тис. грн.; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року складає 29.43%.
11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.
12 Дата отримання траншу: 12.12.2012
13. Сума одержаного траншу 3 000 тис. Євро (еквівалент 31 155, 915 тис. грн. 00 коп по курсу НБУ )
14. Процентна ставка EURIBOR 3 month +2% річних;
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії: 17.65%
Загальний розмір одержаних траншів до загального розміру кредитної лінії : 61.76%
У разі зміни планів компанії по закупкам, виробництву та реалізації можливе отримання додаткових траншів з подачею додаткової інформації в ДК ЦПФР.
Для визначення всіх величин застосовано курс НБУ на 12.12.2012 р.
16. Інформація оприлюднена на сайті підприємства www.malthouse.km.ua .

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор: Дубіна Микола Іванович.
 
Транш: останній
Дата розміщення:  22.10.2012
Дата здійснення дії:  19.10.2012
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Вид інформації:  Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  00377733
Місцезнаходження емітента:  30068, вул.. Б.Хмельницького,43 Славутський р-н Хмельницька обл..
Регіон емітента:  6823984001
Номер телефону керівника емітента:  +3803842-70691
Електронна поштова адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Текст повідомлення: 
1. Дата прийняття рішення: Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “Славутський солодовий завод” від 26.04.12 , з рішенням про укладення та пролонгацію кредитних договорів для забезпечення фінансування виробничої діяльності.
2. Дата підписання договору: кредитний договір від 21.10. 2011 року з доповненням від 20.08. 2012;
3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;
4. Сума кредитної лінії :17 000 тис. Євро (еквівалент 178 248, 689 тис грн.00 коп по курсу НБУ)
5. Процентна ставка: EURIBOR 3 month +2%;
6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 21.10. 2011 по 31.08.2013;
7. Умови повернення кредиту: грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку
8. Спосіб забезпечення – не забезпечений;
9. Інформація про кредитора: найменування – SOCIETE DE FINANCMENT DE LA MEUNERIE ,місцезнаходження: Quai du General Sarrail – B.P.-12 Nogent sur Seine, France. Зареєстрований в комерційному реєстрі м. Труа (Франція) за № 582143178
10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2012 року дорівнює 116 647 тис. грн.; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року складає 29.71%.
11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.
12 Дата отримання траншу: 19.10.2012
13. Сума одержаного траншу 7 500 тис. Євро (еквівалент 78 639.128 тис. грн. 00 коп по курсу НБУ )
14. Процентна ставка EURIBOR 3 month +2% річних;
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії: 44.12%
Загальний розмір одержаних траншів до загального розміру кредитної лінії : 61.76% У разі зміни планів компанії по закупкам, виробництву та реалізації можливе отримання додаткових траншів з подачею додаткової інформації в ДК ЦПФР. Для визначення всіх величин застосовано курс НБУ на 19.10.2012 р.
16. Інформація оприлюднена на сайті підприємства www.malthouse.km.ua .

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Дубіна Микола Іванович.
 

Тип информації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата виникнення: 11.10.2012

Дата публікації: 11.10.2012 12:14:05

Найменування емітента*: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Юридична адреса*: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Керівник*: Дубіна Микола Іванович - Генеральний директор. Тел: 0384270691

E-mail*: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України 11/10/2012р., стало відомо, що збільшиласть кількість акцій у власності акціонера АТ "Міжнародна Компанія Солодовень" (Франція 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 857 306 шт., що становить 72,3 %. Кількість акцій належних іншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкції і розвитку (Великобританія) не змінилась і становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

 
Сторінка 43 з 45