Оголошення, загальна інформаціяОголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»

 

Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43 Ідентифікаційний код 00377733

 

Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 20 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»:

 

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції

Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення загальних зборів сформувати на 27.02.2018 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2016-2017р.р., тис. грн.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)/

Найменування показника/ Iindicator

Період/ Period

Звітний

2017

Попередній 2016

Усього активів

974 124

730 832

Основні засоби

162 719

169 209

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

577 301

377 562

Сумарна дебіторська заборгованість

218 450

178 607

Грошові кошти

1 013

732

Нерозподілений прибуток

416 226

283 755

Власний капітал (додатковий)

423 946

291 475

Статутний капітал

6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання

16 421

2 570

Поточні зобов'язання

533 757

436 787

Чистий прибуток

134 064

79 823

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, витрачених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генерального директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за телефоном: (3842)72898.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1. Про обрання лічильної комісії.

 

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броновицька Тетяна Максимівна (голова комісії);Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

 

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів

 

Проект рішення з другого питання порядку денного.

1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

3. Затвердити регламент:

·          Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

·          Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

·          У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

 

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

·          якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

·          кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

·          кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

 

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

 

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення.

2. Затвердити дивіденди, що підлягають виплаті на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства, в розмірі 3,65 грн. (три гривні шістдесят п'ять копійок), а загальний розмір дивідендів на всіх акціонерів Товариства -  90 176 608,00 грн.

3. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. При чому, виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

4. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення.

5. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

 

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

 

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

Відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”

·          затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;

·          уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;

·          уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

 

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Статут Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» у новій редакції затвердити.

2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати Статут у новій редакції та забезпечити  його державну реєстрацію з правом передоручення.

 

Наглядова рада Товариства, Генеральний директор Товариства

 

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
INFORMATION CONCERNING CONVOCATION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

Шановні акціонери.

Публічне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»
Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43
Ідентифікаційний код 00377733
Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 27 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 21 квітня 2017 року.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Про затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р.

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

9. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміна найменування Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).

12. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

14. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

15. Про припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Про обрання членів ревізійної комісії.

17. Про затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної Товариства.

Реєстр акціонерів для розсилки повідомлень сформувати на 01.03.2017 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2016 р., тис. грн.

Найменування показника

Період

2015

2016

 Усього активів

643 983

730 832

 Основні засоби

164 608

169 209

 Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

 Запаси

363 261

377 562

 Сумарна дебіторська заборгованість

100 146

178 607

 Грошові кошти та їх еквіваленти

4 078

732

 Нерозподілений прибуток

204 044

283 755

 Власний капітал

211 764

291 475

 Статутний капітал

6 176

6 176

 Довгострокові зобов'язання

2 902

2 570

 Поточні зобов'язання

429 317

436 787

 Чистий прибуток (збиток)

(1 060)

79 823

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

96

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генерального директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів.
Відповідальна особа за ознайомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43.
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за телефоном: (3842)72898.

Наглядова рада Товариства
Генеральний директор Товариства 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з першого питання порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броновицька Т.М.,– голова комісії, Чеберяк Т.М., Бражук Л.В. – члени комісії.
1.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.
1.3. Затвердити регламент:
* Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
* Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.
* У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення з другого питання порядку денного.
2.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
* якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
* кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
* кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується
Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Про затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017р.
Проект рішення з третього питання порядку денного:
3.1. Звіт Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити.

4. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
4.1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік - затвердити.

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
5.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік - затвердити.

6. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Фінансову звітність Товариства за 2016 рік - затвердити.

7. Про затвердження значних правочинів Товариства.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
7.1. Відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”
* затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;
* уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;
* уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
8.1. Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміна найменування Товариства.
Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:
9.1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ.
9.2. Затвердити нове найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод» - повне, ПрАТ «Славутський солодовий завод» - скорочене найменування.

10. Про внесення змін до Статут Товариства шляхом його затвердження у новій редакції
Проект рішення з десятого питання порядку денного:
10.1. Статут Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» у новій редакції затвердити.
10.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати Статут у новій редакції та забезпечити його реєстрацію у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та територіальних громад, з правом передоручення.
10.3. Генеральному Директору М.І.Дубіні забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР та інших органах з правом передоручення.

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, шляхом їх затвердження у новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).
Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
11.1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів.
11.2. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Дирекцію.
11.3. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Наглядову Раду.
11.4. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про Ревізійну комісію.
11.5. Внести зміни та затвердити у новій редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
11.6. Внести зміни та затвердити у новій редакції Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства.

12. Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:
12.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі починаючи з 27 квітня 2017 року.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:
13.1. Обрати Жана-Мішеля Суффле – голову правління Групи Суффле, Ніколаса Кінга – комерційного директора солодового департаменту Групи Суффле та Люпе Каділло-Демарль – голову міжнародного юридичного департаменту Групи Суффле, членами Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
14.1. Члени Наглядової ради здійснюють свої обов’язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена. Товариство зобов’язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Наглядової ради його діяльності відповідно до його обов’язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов’язані з виконанням його функцій на території України.
14.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати договори з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:
15.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі починаючи з 27 квітня 2017 року.

16. Про обрання членів ревізійної комісії.
Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного
16.1. Обрати Алана Вер`є – фінансового контролера Групи Суффле, Левченка Олега Івановича – начальника відділу інформаційних технологій Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» та Прилуцьку Марину Степанівну – оператора виробничої дільниці Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод», членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.
Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного
17.1. Члени Ревізійної комісії здійснюють свої обов’язки за цивільно-правовими угодами на безоплатній основі. Будь-яка постійна або додаткова оплата для них не передбачена.
Товариство зобов’язане створити всі необхідні умови для здійснення членом Ревізійної комісії його діяльності відповідно до його обов’язків, забезпечити його всіма видами інформації, компенсувати його витрати пов’язані з виконанням його функцій на території України.
17.2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати договори з членами Ревізійної комісії.

 

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “21” квітня 2016 року об 11:00 за адресою: Україна, 30068, с. Крупець Славутського р-ну Хмельницької обл., вул. Б. Хмельницького, 43 (в приміщенні адміністративного корпусу заводу). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 15 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016р.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2016 – 2017 р.р.

8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “21” квітня 2016 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст..10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 10 квітня 2016 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

 Усього активів

643 983

553 131

 Основні засоби

164 608

151 892

 Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

 Запаси

363 261

239 784

 Сумарна дебіторська заборгованість

100 146

153 358

 Грошові кошти та їх еквіваленти

4 078

2 152

 Нерозподілений прибуток

204 044

205 104

 Власний капітал

211 764

212 824

 Статутний капітал

6 176

6 176

 Довгострокові зобов'язання

2 902

1 726

 Поточні зобов'язання

429 317

338 581

 Чистий прибуток (збиток)

(1 060)

5 061

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

94

Дирекція Товариства 

 

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “23” квітня 2015 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000, м. Славута Хмельницької обл., вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 17 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015р.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2015 – 2016 р.р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “23” квітня 2015 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст..10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 10 квітня 2015 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

 Усього активів

553 131

496 383

 Основні засоби

151 892

114 968

 Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

 Запаси

239 784

183 363

 Сумарна дебіторська заборгованість

153 358

166 546

 Грошові кошти та їх еквіваленти

2 152

4

 Нерозподілений прибуток

205 104

200 043

 Власний капітал

212 824

207 763

 Статутний капітал

6 176

6 176

 Довгострокові зобов'язання

1 726

1 303

 Поточні зобов'язання

338 581

287 317

 Чистий прибуток (збиток)

5 061

63 181

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

94

95

Дирекція Товариства 

 

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє, що у зв’язку з відсутністю кворуму акціонерів річні загальні збори, призначені на “24” квітня 2014 року, не відбулися. Проведення повторних річних загальних зборів акціонерів Товариства переноситься на “12” червня 2014 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000, м. Славута Хмельницької обл., вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 5 червня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014р.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства

10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2014 – 2015 р.р.

11. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “12” червня 2014 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

 Усього активів

496 383

578 256

 Основні засоби

114 968

120 288

 Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

 Запаси

183 363

196 884

 Сумарна дебіторська заборгованість

166 546

258 178

 Грошові кошти та їх еквіваленти

4

431

 Нерозподілений прибуток

200 043

136 623

 Власний капітал

207 763

144 343

 Статутний капітал

6 176

6 176

 Довгострокові зобов'язання

1 303

265

 Поточні зобов'язання

287 317

430 246

 Чистий прибуток (збиток)

63 181

30 745

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

94

Дирекція Товариства 

 
Сторінка 2 з 3