Оголошення, загальна інформаціяОголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “24” квітня 2014 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000,  м. Славута  Хмельницької  обл.,  вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 18 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської  діяльності Товариства за  2013 рік. Визначення основних  напрямів діяльності Товариства  у  2014р.

3. Затвердження звіту Наглядової  Ради  Товариства за  2013 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної  комісії  Товариства за  2013 рік.

5. Затвердження  фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства

10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2014 – 2015 р.р.

11. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “24” квітня 2014 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі  паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 12 квітня 2014 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

496 383

578 256

Основні засоби

114 968

120 288

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

183 363

196 884

Сумарна дебіторська заборгованість

166 546

258 178

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

431

Нерозподілений прибуток

200 043

136 623

Власний капітал

207 763

144 343

Статутний капітал

6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання

1 303

265

Поточні зобов'язання

287 317

430 246

Чистий прибуток (збиток)

63 181

30 745

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

94

Дирекція Товариства 

 

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція ПАТ «Славутський солодовий завод» нагадує, що за підсумками 2009 року на належні Вам акції підприємства нараховані дивіденди з розрахунку 1.18 гривні на одну акцію. Виплату дивідендів розпочато з 21 травня 2010 року. Виплата дивідендів акціонерам-резидентам України проводиться в гривнях шляхом перерахування на особовий (поточний) рахунок акціонера в банку України.

Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам проводиться в гривнях шляхом перерахування на інвестиційний рахунок акціонера-нерезидента в банку України. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

Підставою для сплати дивідендів в гривнях є:

Для фізичних осіб:

  • Копія паспорту та ідентифікаційного коду.

  • Особиста заява акціонера з зазначенням банківських реквізитів для перерахування. При надходженні документів поштою особистий підпис акціонера на заяві підлягає нотаріальному посвідченню.

Для юридичних осіб:

  • Офіційний лист компанії-акціонера з зазначенням банківських реквізитів, коду та юридичної адреси.

  • Довідка від компанії-нерезидента, що підтверджують резидентський статус акціонера в країні реєстрації для звільнення від подвійного оподаткування дивідендів по умовам конвенцій, підписаних між Україною та країною реєстрації нерезидента.

Документи подаються за адресою: 30068 с.Крупець Славутського р-ну Хмельницької обл. Україна, вул. Б.Хмельницького,43 ПАТ "Славутський солодовий завод".

Нагадуємо, що Ваше право на отримання дивідендів дійсне лише до 21 липня 2013 року.

Довідки за телефонами: (03842) 7-06-91, (03842) 7-28-98 або Е-mail: romeo@malthouse.km.ua

 

Оголошення

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “25” квітня 2013 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000, м. Славута Хмельницької обл., вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 19 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2. Затвердження Звіту Дирекції Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.

3. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6. Переобрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з новообраним членом Наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2013 – 2014 р.р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “25” квітня 2013 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 12 квітня 2013 року.

Довідки за телефоном: (03842) 7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника


Період


Звітний

Попередній

Усього активів


578 256

596 947

Основні засоби


120 288

121 836

Довгострокові фінансові інвестиції


4

4

Запаси


196 884

232 374

Сумарна дебіторська заборгованість


258 178

233 773

Грошові кошти та їх еквіваленти


431

899

Нерозподілений прибуток


136 623

105 878

Власний капітал


144 343

113 598

Статутний капітал


6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання


265

63 290

Поточні зобов'язання


430 246

417 746

Чистий прибуток (збиток)


30 745

8 478

Середньорічна кількість акцій (шт.)


24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)


94

95

Дирекція Товариства

 

Оголошення

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “26” квітня 2012 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000,  м. Славута  Хмельницької  обл.,  вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 20 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2. Затвердження Звіту Дирекції Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.

3. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження змін до Статуту Товариства  та визначення посадової особи Товариства, яка уповноважується на підписання змін до Статуту товариства та здійснення їх Державної  реєстрації.

7. Переобрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з новообраним членом Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2012 – 2013 р.р.

9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “26” квітня 2012 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі  паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 13 квітня 2012 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника


Період


Звітний

Попередній

Усього активів


599 988

526 271

Основні засоби


124 876

124 291

Довгострокові фінансові інвестиції


4

4

Запаси


147 115

171 291

Сумарна дебіторська заборгованість


234 843

171 737

Грошові кошти та їх еквіваленти


899

80

Нерозподілений прибуток


78 416

69 938

Власний капітал


116 647

108 169

Статутний капітал


6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання


63 290

67 781

Поточні зобов'язання


417 746

348 585

Чистий прибуток (збиток)


8 478

16 705

Середньорічна кількість акцій (шт.)


24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)


95

95

Дирекція Товариства

 

Оголошення

До уваги акціонерів.

З 21 травня 2010 року розпочато виплату дивідендів за результатами 2009 року. Виплата дивідендів акціонерам-резидентам проводиться в гривнях шляхом перерахування на особовий (поточний) рахунок акціонера в банку України.

Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам проводиться в гривнях шляхом перерахування на інвестиційний рахунок акціонера-нерезидента в банку України. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;

Підставою для сплати дивідендів в гривнях є:

Для фізичних осіб:

  • Паспорт та ідентифікаційний код. При надходженні документів поштою копія паспорту підлягає посвідченню особистим підписом акціонера.
  • Особиста заява акціонера з зазначенням ідентифікаційного коду акціонера, паспортних даних та банківських реквізитів для перерахування. При надходженні документів поштою особистий підпис акціонера на заяві підлягає нотаріальному посвідченню.

Для юридичних осіб:

  • Офіційний лист компанії-акціонера з зазначенням банківських реквізитів, коду та юридичної адреси.
  • Завірена зберігачем або нотаріально виписка з рахунку у цінних паперах. Копії реєстраційних документів, для компаній-резидентів, що підтверджують резидентський статус акціонера.
  • Довідка від компанії-нерезидента, що підтверджують резидентський статус акціонера в країні реєстрації для звільнення від подвійного оподаткування дивідендів по умовам конвенцій, підписаних між Україною та країною реєстрації нерезидента.

Документи подаються за адресою: 30068 с.Крупець Славутського р-ну Хмельницької обл. Україна, вул. Б.Хмельницького,43 ПАТ "Славутський солодовий завод"

Телефон для довідок: 03842-70691.

 
Сторінка 3 з 3