MH2.gif
JA slide show

Оголошення

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “25” квітня 2013 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000, м. Славута Хмельницької обл., вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 19 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2. Затвердження Звіту Дирекції Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.

3. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6. Переобрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з новообраним членом Наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2013 – 2014 р.р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “25” квітня 2013 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 12 квітня 2013 року.

Довідки за телефоном: (03842) 7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника


Період


Звітний

Попередній

Усього активів


578 256

596 947

Основні засоби


120 288

121 836

Довгострокові фінансові інвестиції


4

4

Запаси


196 884

232 374

Сумарна дебіторська заборгованість


258 178

233 773

Грошові кошти та їх еквіваленти


431

899

Нерозподілений прибуток


136 623

105 878

Власний капітал


144 343

113 598

Статутний капітал


6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання


265

63 290

Поточні зобов'язання


430 246

417 746

Чистий прибуток (збиток)


30 745

8 478

Середньорічна кількість акцій (шт.)


24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)


94

95

Дирекція Товариства

 
Сторінка 38 з 40