MH2.gif
JA slide show

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “23” квітня 2015 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000, м. Славута Хмельницької обл., вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 17 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015р.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2015 – 2016 р.р.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “23” квітня 2015 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст..10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 10 квітня 2015 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

 Усього активів

553 131

496 383

 Основні засоби

151 892

114 968

 Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

 Запаси

239 784

183 363

 Сумарна дебіторська заборгованість

153 358

166 546

 Грошові кошти та їх еквіваленти

2 152

4

 Нерозподілений прибуток

205 104

200 043

 Власний капітал

212 824

207 763

 Статутний капітал

6 176

6 176

 Довгострокові зобов'язання

1 726

1 303

 Поточні зобов'язання

338 581

287 317

 Чистий прибуток (збиток)

5 061

63 181

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

94

95

Дирекція Товариства 

 
Сторінка 34 з 40