MH2.gif
JA slide show

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “21” квітня 2016 року об 11:00 за адресою: Україна, 30068, с. Крупець Славутського р-ну Хмельницької обл., вул. Б. Хмельницького, 43 (в приміщенні адміністративного корпусу заводу). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 15 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016р.

3. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2016 – 2017 р.р.

8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “21” квітня 2016 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження, завірений у встановленому законодавством порядку.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст..10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 10 квітня 2016 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

 Усього активів

643 983

553 131

 Основні засоби

164 608

151 892

 Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

 Запаси

363 261

239 784

 Сумарна дебіторська заборгованість

100 146

153 358

 Грошові кошти та їх еквіваленти

4 078

2 152

 Нерозподілений прибуток

204 044

205 104

 Власний капітал

211 764

212 824

 Статутний капітал

6 176

6 176

 Довгострокові зобов'язання

2 902

1 726

 Поточні зобов'язання

429 317

338 581

 Чистий прибуток (збиток)

(1 060)

5 061

 Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

94

Дирекція Товариства 

 
Сторінка 33 з 40