MH2.gif
JA slide show

Оголошення

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “26” квітня 2012 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000,  м. Славута  Хмельницької  обл.,  вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 20 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.

2. Затвердження Звіту Дирекції Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік.

3. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження змін до Статуту Товариства  та визначення посадової особи Товариства, яка уповноважується на підписання змін до Статуту товариства та здійснення їх Державної  реєстрації.

7. Переобрання члена Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з новообраним членом Наглядової ради Товариства.

8. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2012 – 2013 р.р.

9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “26” квітня 2012 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі  паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 13 квітня 2012 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника


Період


Звітний

Попередній

Усього активів


599 988

526 271

Основні засоби


124 876

124 291

Довгострокові фінансові інвестиції


4

4

Запаси


147 115

171 291

Сумарна дебіторська заборгованість


234 843

171 737

Грошові кошти та їх еквіваленти


899

80

Нерозподілений прибуток


78 416

69 938

Власний капітал


116 647

108 169

Статутний капітал


6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання


63 290

67 781

Поточні зобов'язання


417 746

348 585

Чистий прибуток (збиток)


8 478

16 705

Середньорічна кількість акцій (шт.)


24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)


95

95

Дирекція Товариства

 
Сторінка 32 з 33