MH2.gif
JA slide show

Оголошення

Шановні акціонери.

Дирекція Публічного акціонерного товариства “Славутський солодовий завод”, код за ЄДРПОУ 00377733 (надалі – “Товариство”), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться “24” квітня 2014 року об 11:00 за адресою: Україна, 30000,  м. Славута  Хмельницької  обл.,  вул. Козацька, 40 (в приміщенні районної бібліотеки). Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 18 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання членів лічильної комісії

2. Затвердження звіту Дирекції Товариства про результати роботи та фінансово-господарської  діяльності Товариства за  2013 рік. Визначення основних  напрямів діяльності Товариства  у  2014р.

3. Затвердження звіту Наглядової  Ради  Товариства за  2013 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної  комісії  Товариства за  2013 рік.

5. Затвердження  фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства

10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів на 2014 – 2015 р.р.

11. Визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбуватиметься “24” квітня 2014 року з 9.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Акціонери повинні мати при собі  паспорт. Представники акціонерів додатково повинні мати документ, який посвідчує їх повноваження. З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 12 квітня 2014 року.

Довідки за телефоном:  (03842)  7-06-91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

496 383

578 256

Основні засоби

114 968

120 288

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

183 363

196 884

Сумарна дебіторська заборгованість

166 546

258 178

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

431

Нерозподілений прибуток

200 043

136 623

Власний капітал

207 763

144 343

Статутний капітал

6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання

1 303

265

Поточні зобов'язання

287 317

430 246

Чистий прибуток (збиток)

63 181

30 745

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

94

Дирекція Товариства 

 
Сторінка 31 з 35