MH2.gif
JA slide show

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Славутський солодовий завод»

 

Місцезнаходження: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43 Ідентифікаційний код 00377733

 

Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 26 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 20 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»:

 

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції

Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення загальних зборів сформувати на 27.02.2018 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» за 2016-2017р.р., тис. грн.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)/

Найменування показника/ Iindicator

Період/ Period

Звітний

2017

Попередній 2016

Усього активів

974 124

730 832

Основні засоби

162 719

169 209

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

577 301

377 562

Сумарна дебіторська заборгованість

218 450

178 607

Грошові кошти

1 013

732

Нерозподілений прибуток

416 226

283 755

Власний капітал (додатковий)

423 946

291 475

Статутний капітал

6 176

6 176

Довгострокові зобов'язання

16 421

2 570

Поточні зобов'язання

533 757

436 787

Чистий прибуток

134 064

79 823

Середньорічна кількість акцій (шт.)

24 705 920

24 705 920

Кількість власних акцій, витрачених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генерального директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення — Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за телефоном: (3842)72898.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1. Про обрання лічильної комісії.

 

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броновицька Тетяна Максимівна (голова комісії);Чеберяк Тамара Миколаївна; Бражук Лариса Володимирівна.

 

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів

 

Проект рішення з другого питання порядку денного.

1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

3. Затвердити регламент:

·          Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.

·          Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

·          У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

 

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

 

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

·          якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

·          кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

·          кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

 

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства за 2017 рік.

 

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

 

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

 

8. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення.

2. Затвердити дивіденди, що підлягають виплаті на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства, в розмірі 3,65 грн. (три гривні шістдесят п'ять копійок), а загальний розмір дивідендів на всіх акціонерів Товариства -  90 176 608,00 грн.

3. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. При чому, виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

4. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення.

5. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

 

9. Про затвердження значних правочинів Товариства.

 

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

Відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”

·          затвердити значні правочини Товариства відповідно до переліку;

·          уповноважити Наглядову Раду здійснювати всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів;

·          уповноважити Генерального Директора на підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

 

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Статут Приватного акціонерного товариства «Славутський солодовий завод» у новій редакції затвердити.

2. Уповноважити Генерального Директора М.І.Дубіну підписати Статут у новій редакції та забезпечити  його державну реєстрацію з правом передоручення.

 

Наглядова рада Товариства, Генеральний директор Товариства

 
Сторінка 26 з 35