Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
Публічного акціонерного товариства
„Славутський солодовий завод”
Протокол №____ від "___" ________ _____ р.


Голова Наглядової ради

______________/_________________/

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

З ІНФОРМАЦІЄЮ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД”

м. Славута

2011 рік

1. Загальні положення

1.1. Метою затвердження даного Положення є забезпечення потреби акціонерів Публічного акціонерного товариства „Славутський солодовий завод” (далі - Товариство) в доступі до достовірної інформації про Товариство та його діяльність.

1.2. Положення регулює порядок ознайомлення та надання акціонерам Товариства інформації про діяльність Товариства.

2. Принципи інформаційної політики Товариства

2.1. Інформаційна політика Товариства спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, що може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про Товариство.

2.2. Надання (одержання) інформації, віднесеної до державної таємниці здійснюється відповідно до законодавства.

2.3. Основними принципами інформаційної політики Товариства є наступні:

2.3.1. Прозорість.

Товариство є інформаційно відкритим для акціонерів, наскільки це максимально можливо з огляду на вимоги закону та внутрішніх документів Товариства. Розгляд Товариством ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів, наданих у встановленому порядку, та своєчасне інформування заявників про прийняті заходи є обов’язковим.

2.3.2. Оперативність.

Товариство вживає всіх заходів для інформування акціонерів про істотні події та факти, що стосуються їх інтересів та діяльності Товариства, у найбільш короткий термін.

2.3.3.Доступність.

Способи доведення інформації про Товариство до акціонерів забезпечують їм вільний та необтяжливий доступ до такої інформації.

2.3.4. Вірогідність.

Товариство інформує та надає своїм акціонерам достовірну перевірену інформацію, що відповідає дійсності.

2.3.5. Повнота.

Товариство надає про себе інформацію, достатню, щоб сформувати усвідомлення акціонерів щодо питань, які їх цікавлять, з урахуванням обмежень, встановлених законом, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

2.3.6. Збалансованість.

Товариство виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності - з іншого.

2.3.7. Рівноправність.

Товариство забезпечує рівні права і можливості в одержанні та доступі до інформації для всіх акціонерів.

2.3.8. Захищеність.

Товариство застосовує належні засоби захисту інформації, які складають державну, службову та комерційну таємницю.

3. Загальні правила ознайомлення з інформацією

3.1. Товариство розкриває інформацію про свою діяльність в обсязі, передбаченому чинним законодавством України та корпоративними документами Товариства.

3.2. З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності її отримання, Товариство використовує такі засоби інформування:

3.2.1. надання доступу до документів у порядку, передбаченому законодавством;

3.2.2. розкриття інформації через засоби масової інформації;

3.2.3. інформування через мережу Інтернет;

3.2.4. інформування через публічні виступи, а також під час зустрічей посадових осіб Товариства з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

3.3. Товариство на вимогу акціонера або його уповноваженого представника надає для ознайомлення інформацію про діяльність Товариства у відповідності з цим Положенням, якщо це не суперечить вимогам закону, в тому числі нормам про захист конфіденційної інформації.

3.4. Для ознайомлення акціонерам не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства, крім випадків, передбачених законом.

3.5. Перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства визначають Дирекція, Генеральний директор або Наглядова рада Товариства.

3.6. Дирекція розглядає письмові вимоги акціонерів, якщо вони містять чіткий перелік вимог/інформації, а також підписані належним чином акціонером чи уповноваженою на те особою. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера  Дирекція надає йому завірені копії документів, зазначені у такій вимозі, якщо обов’язок надання таких документів передбачений чинним законодавством та/або Статутом Товариства.

3.7. За надання копій документів акціонер сплачує суму коштів, що дорівнює вартості витрат на виготовлення копій документів та їх пересилання поштою. Товариство має право здійснити розрахунок вартості витрат та вимагати від акціонера їх відшкодування до направлення йому документів. Непогашення витрат на виготовлення копій документів та/або їх пересилання може бути підставою для відмови у наданні йому інформації.

3.8. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

3.9. Перед наданням документів та/або їх копій перевіряється факт володіння особою, що звернулася із запитом, корпоративними правами Товариства.

3.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за погодженням із Дирекцією або у випадках і порядку, передбачених Статутом чи рішенням Загальних зборів Товариства.

3.11. Відповідальність за надання інформації розкриття інформації про діяльність Товариства несе Дирекція. Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням установленого порядку надання інформації акціонерам.

3.12. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

3.13. Товариство зобов'язане  розкривати інформацію відповідно до законів України.

4. Зберігання документів Товариства та надання їх для ознайомлення

4.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру  доступ до наступних документів, які зберігаються у Товаристві (за винятком документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами):

4.1.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

4.1.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

4.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

4.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

4.1.6. протоколи Загальних зборів;

4.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

4.1.8. протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції, накази і розпорядження Генерального директора;

4.1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства;

4.1.10. висновки Ревізійної комісії (ревізора) та   аудитора Товариства;

4.1.11. річну фінансову звітність;

4.1.12. документи бухгалтерського обліку;

4.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

4.1.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

4.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

4.1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

4.1.17. інші документи, передбачені  законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції.

4.2. Зазначені вище документи (в тому числі документи бухгалтерського обліку) зберігаються за місцезнаходженням Товариства або, згідно із рішенням Наглядової ради чи Дирекції, в іншому місці, відомому і доступному акціонерам. Товариство надає акціонерам інформацію щодо місця знаходження та порядку ознайомлення з документами Товариства у разі звернення акціонера з відповідним запитом, а також розміщує інформацію про Товариство на власній веб-сторінці відповідно до умов, зазначених у цьому Положенні.

4.3. Товариство зберігає зазначені вище документи протягом  всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства. Відповідальність за зберігання  документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства, а щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності - на головного бухгалтера Товариства.

4.4. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до  законодавства, а також наступна інформація та документи:

4.4.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

4.4.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

4.4.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4.4.4. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

4.4.5. протоколи Загальних зборів;

4.4.6. висновки Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;

4.4.7. річну фінансову звітність;

4.4.8. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

4.4.9. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

4.4.10. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

4.4.11. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

4.5. Будь-який акціонер, за умови попереднього письмового погодження з Дирекцією Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, якщо інше (місце, час тощо) не буде встановлене компетентними органами Товариства у передбачений законом спосіб.

4.6. Отримання акціонером можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту. Запит акціонера складається у письмовій формі, у якому зокрема має обов’язково зазначатися:

- прізвище, ім'я, по батькові акціонера - для фізичної особи;

- повна назва та код за ЄДРПОУ акціонера - для юридичної особи;

- кількість акцій,  якими  він  володіє,  та відсоток у статутному фонді;

- зміст запиту;

- адреса, за якою має бути надана відповідь;

- підпис.

Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу, яка надіслала запит.

5. Інсайдерська інформація

5.1. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка неоприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або договори, яка у разі оприлюднення може вплинути на ринкову вартість акцій та/або  інших цінних паперів Товариства.

5.2. Носіями інсайдерскої інформації (інсайдерами) можуть бути діючі або колишні члени Наглядової ради, члени Дирекції Товариства, керівники і працівники структурних підрозділів Товариства, що володіють у зв'язку з виконанням покладених на них обов'язків неоприлюдненою інформацією, документами і фактичними даними щодо діяльності Товариства.

5.3. Інсайдерам забороняється розголошувати доступну їм інсайдерську інформацію та здійснювати будь-які операції з використанням інсайдерської та конфіденційної інформації.

5.4. Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства і внутрішніх документів Товариства, недопущенням конфлікту інтересів і зловживань при використанні інсайдерскої інформації покладається: щодо членів  Наглядової ради - на голову Наглядової ради; щодо членів Дирекції - на Генерального директора, щодо членів Ревізійної комісії, інших посадових осіб і працівників Товариства - на  Дирекцію Товариства та керівників  відповідних  підрозділів Товариства в межах виконання ними своїх посадових обов’язків.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві, на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства.

6.2. Норми, встановлені цим Положенням, вважаються недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства. Якщо окремі норми,  встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

 

Голова Наглядової ради                                                  ______________/_________________/