MH2.gif
JA slide show

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство«Славутський солодовий завод»

Місцезнаходження:

30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, буд. 43

Ідентифікаційний код 00377733

Відповідно до пункту 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 08 липня  2020 року об 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Богдана Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський район, 30068, Хмельницька область (в приміщенні їдальні заводу).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 02 липня 2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 9 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. в день і за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

4. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів.

Перелік акціонерів для направлення повідомлень про проведення загальних зборів сформувати на 11.06.2020 р.

Загальна кількість акцій згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 24 705 920 штук простих іменних акцій, з яких 24 013 173 акцій із правом голосу.

З проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також із іншою інформацією, передбаченою  Законом, можна ознайомитись на сайті: http://www.malthouse.km.ua/.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням Товариства, Приймальня Генерального директора, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення: Білий Роман Миколайович, директор з адміністрації, систем безпеки та якості.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та до  питань, включених до порядку денного. Пропозиції вносяться до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, за адресою: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, село Крупець, вул. Богдана Хмельницького, будинок 43.

Для реєстрації участі у загальних зборах для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт), та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10 Закону України “Про депозитарну систему України” допускаються власники цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів, звертайтесь за телефоном: (3842)72898.

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор Товариства

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб: Броновицька Тетяна Максимівна (голова комісії);

Чеберяк Тамара Миколаївна;

Бражук Лариса Володимирівна.

2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів

Проект рішення з 2-го питання порядку денного.

1. Обрати головою загальних зборів Товариства Білого Р.М.

2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Мартинову С.Л.

3. Затвердити регламент:

·          Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства - до 10 хв., виступи -  до 5 хв., повторні виступи, запитання - до 3 хв.

·          Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.

·          У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного  голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:

·          якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

·          кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

·          кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

4. Про визначення порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку 2019 року та нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення, в наступному розмірі:

 

Кількість акцій

 

Дивіденди на 1 акцію, грн.

Всього дивіденди, грн.

Джерело виплати

 

24 705 920,00

2,80

69 176 576,00

Чистий прибуток 2019 року

24 705 920,00

1,55

38 294 176,00

Нерозподілений прибуток 2018 року

 

 

107 470 752,00

Total dividends, UAH

2. Затвердити спосіб виплати дивідендів - грошовими коштами безпосередньо акціонерам відповідно до чинного законодавства України. Виплати нерезидентам можуть здійснюватися у вільноконвертованій іноземній валюті (ЄВРО, доларах тощо), в еквіваленті до затвердженого розміру дивідендів в українській гривні.

3. Вповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 1 даного рішення, а також приймати будь-які інші рішення щодо виплати дивідендів у рамках даного рішення та чинного законодавства.

4. Вповноважити Генерального Директора Товариства отримати Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повідомити акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями, здійснити всі інші дії, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Наглядової Ради Товариства щодо виплати дивідендів, виплатити дивіденди, виконуючи при цьому функції податкового агента у відповідності до чинного законодавства України.

5. У зв’язку із прийнятим рішенням, скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів щодо  пункту 8 порядку денного, оформленого протоколом від 23 квітня 2020 року, а також рішення річних загальних зборів акціонерів щодо пункту 8 порядку денного, оформленого протоколом від 24 квітня 2019 року, в частині, що суперечить даному рішенню.