MH2.gif
JA slide show

Дата розміщення: 28.04.2017

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Вид інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: +3803842-70691 +3803842-71571

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.malthouse.km.ua

Текст повідомлення:

27.04.2017 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Славутський солодовий завод» (протокол 1 вiд 27.04.2017 р.) попередньо затверджено вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв значних правочинiв:

- попередньо схвалити укладення договору (договорiв) з реалiзацiї солоду в межах загальної суми 1 900 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв. З цiєю ж метою попередньо схвалити укладення договору (договорiв) факторингу в межах загальної суми 1 600 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв.

- попередньо схвалити укладення договору (договорiв) з закупiвлi ячменю в межах загальної суми 1 300 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв.

- для забезпечення фiнансування виробничої дiяльностi Товариства попередньо схвалити укладення та пролонгацiю кредитного договору (договорiв) в межах загальної суми 1 500 млн. грн., протягом одного року, починаючи з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв.

- для забезпечення виробничої дiяльностi Товариства попередньо схвалити укладення договору (договорiв) на закупiвлю природного газу в об’ємi 6 000 тис. м3 за цiнами, що не перевищують встановленi НАК Нафтогаз України( 51 246 тис. грн), а також договору (договорiв) на закупiвлю електроенергiї в об’ємi 16 000 тис. КВт*год за цiнами, що не перевищують встановленi НКРЕ (34 992 тис. грн).

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 6 386 238 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 730 832 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 873.83 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 23 868 717 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 23 868 717 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 23 854 717 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор    Дубіна Микола Іванович